ونگوگتوجه: این دوره جزو دوره های چشم انداز سامانه رنگ هنر بوده و در آینده ارائه خواهد شد

آموزش سبک شناسی و نقد نقاشی

دوره سبک شناسی و نقد نقاشی شامل شش جلسه درباره سبک ها و مکاتب تاریخ نقاشی، و همچنین دو جلسه درباره روش نقد و بررسی آثار نقاشی است. روش تدریس در این دوره به صورت مفهومی با ارائه ویدئو، توضیح و نمونه تصاویر از آثار مکاتب و سبک های گوناگون نقاشی و زمینه های پیدایش آن ها است تا هنرجو به خوبی سبک های نقاشی را از یکدیگر تشخیص دهد. آخر هر جلسه، از موضوعات مورد بحث چند تمرین تستی به هنرجو ارائه می شود. برخی تمرین ها نیز در صورتی که هنرجو نوع آموزش با استاد را انتخاب کرده باشد، به صورت تشریحی و با کمک استاد خواهد بود، به این صورت که هر هنرجو یک هنرمند یا نمونه اثر مرتبط با موضوع را انتخاب و درباره آن به طور خلاصه پژوهش می کند و خلاصه پژوهش خود را برای بررسی استاد می نویسد. دو جلسه آخر نیز ضمن آموزش روش نقد آثار نقاشی، دو اثر معروف تاریخ نقاشی، نقد و بررسی می شود. مباحث آموزشی در این دوره شامل مکاتب امپرسیونیسم، کوبیسم، سورئالیسم، رئالیسم، اکسپرسیونیسم، هنر مدرن، پست مدرن و ... بوده  و در پایان، فرم ارزیابی برای هنرجویانی که نوع آموزش با استاد را انتخاب کرده اند ارسال می شود. در حال حاضر این دوره جزو دوره های چشم انداز سامانه رنگ هنر است و در آینده ای نزدیک به سامانه اضافه خواهد شد. در حال حاضر می توانید در دیگر دوره های آموزش نقاشی در سامانه رنگ هنر ثبت نام کنید.

کتاب های پیشنهادی برای مطالعه آزاد
 

در جستجوی زبان نو
هنر مدرن نوربرت لینتون
آخرین جنبش های هنری قرن بیستم
هنر مدرنیسم ساندرو بکولا